Trwa aktualizacja sklepu. Niektóre strony mogą nie działać prawidłowo. Za utrudnienia przepraszamy.

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INNETAPETY.PL

z 29-12-2020r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają  zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów od przedsiębiorcy w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego innetapety.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.innetapety.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II.  Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.innetapety.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy INNETAPETY, działający pod adresem www.innetapety.pl, prowadzony jest przez Firma Handlowo Usługowa Forma Marek Kozłowski, jednoosobowa działalność gospodarcza, wpisaną przez Prezydenta Miasta Chełma do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 14230.  Siedziba firmy znajduje się: Chełm,  ul. Lutosławskiego 4/8, 22-100 Chełm. Firma zarejestrowana jest pod nr. NIP 563-142-25-98 .  Tel.  609-090-709

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.innetapety.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Rozpocząć korzystanie ze Sklepu internetowego można przez:

a) Rejestracje w internetowym serwisie Sklepu internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

b) Bez rejestracji -  przez złożenie zamówienia i podanie danych kontaktowych.

3.2. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. F.H.U.FORMA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a także, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię F.H.U. FORMA.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H.U. FORMA.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.innetapety.pl oraz dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi na stronie Sklepu komunikaty i informacje.

4.2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku wróć i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie w sklepie www.innetapety.pl” , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD

5.2.  Koszt dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dostępny w zakładce „DOSTAWA” http://innetapety.pl/dostawa

5.3 Koszt dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej jest ustalany indywidualnie. Orientacyjne koszty dostępne są w zakładce „INTERNATIONAL SHIPPINGS” http://innetapety.pl/wallpapers-international-shippings

5.4. Termin realizacji dostawy jest zależny od wybranych tapet i wynosi od 3 do 21dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Informacja o czasie realizacji zamówienia dla konkretnego przedmiotu jest dostępna w karcie produktu pod ceną.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.innetapety.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem odpowiedniej wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b) płatnością w systemie eService,

c) kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane.

d) gotówką- kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument będący osobą fizyczną ma  prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Termin ten liczony jest  od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.2. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI
ul. Lutosławskiego 4/8
22-100 Chełm
e-mail: info@innetapety.pl
tel. 609-090-709

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz jest dostępny tutaj: Wzór odstąpienia od umowy.

7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

7.7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI
ul. Lutosławskiego 4/8
22-100 Chełm
e-mail: info@innetapety.pl
tel. 609-090-709

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

7.8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.8.1 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. F.H.U. FORMA MAREK KOZŁOWSKI jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@innetapety.pl . F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI nie jest producentem dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty.

IX. Obowiązki klienta w związku z reklamacją Towarów

9.1. Konsument po rozpakowaniu pierwszej rolki, powinien obejrzeć ją pod kątem występowania wad przed przyklejeniem. Należy również sprawdzić zgodność odcieni i serii produkcyjnej na poszczególnych rolkach.

9.2.  Klient powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją przyklejania tapet (zamieszczoną na opakowaniach klejów) oraz oznaczeniami graficznymi zamieszczonymi na każdej rolce tapety.

9.3. Jeżeli Konsument stwierdzi wadliwość tapety po rozpakowaniu jednej rolki, należy zaniechać ich montażu. Należy założyć, że każda wada jest wykrywalna po dokładnym obejrzeniu rolki po rozpakowaniu a najpóźniej po przyklejeniu do ściany jednej rolki (3 brytów) W związku powyższym producent nie uzna reklamacji gwarancyjnej za uzasadnioną, jeśli konsument przyklei do ściany więcej niż jedną wadliwą rolkę. Należy założyć, że przyklejenie wadliwych tapet w ilości większej niż jedna rolka oznacza akceptację tapet pod każdym względem.

9.4. W przypadku stwierdzenia wad na tapecie prosimy o kontakt z nami na adres biuro@innetapety.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 507136231, w celu ustalenia możliwości załatwienie reklamacji (zwrot, wymiana rabat).

9.5. Jeśli klient podejmuje decyzję o reklamowaniu zakupionych tapet powinien po wcześniejszym skontaktowaniu się z naszym pracownikiem, na własny koszt przesłać na adres naszego biura:

  • Etykiety z wszystkich reklamowanych rolek
  • Wszystkie wadliwe rolki tapety
  • Dowód zakupu

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: biuro@innetapety.pl

9.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H.U.FORMA MAREK KOZŁOWSKI .

10.3. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Masz pytania?

Potrzebujesz porady?

Nie wiesz co wybrać?

Zadzwoń: 609-090-709